Reds Engines (Italy)Alpha Engines (Taiwan)Ninja Engines (Japan)
Hyper Engines (Taiwan)FC Engines (Taiwan)SH Engines(Taiwan)
NovaRossi Engines (Italy)Zenoah Gas EnginesBugi (Glow Plugs)

Zenoah Gas EnginesZenoah Gas Engines

Động cơ máy nổ sử dụng nhiên liệu xăng A95 chuyên dùng cho xe & tàu mô hình điều khiển (for RC Cars & Boats), chủ yếu là động cơ 2 thì có pha nhớt

Lọc giá  Thứ tự  Trình bày