Góc Kỹ Thuật, Trao Đổi Các Vấn Đề Liên Quan Đến RC